Chính Sách

Các điều khoản và điều kiện của trang web này áp dụng cho trang web của chúng tôi https://thethao789.com/ và tất cả các trang liên kết đến https://thethao789.com/, các công ty con và chi nhánh của công ty (gọi chung là “Trang web”). Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này.
Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm và / hoặc xóa các phần của các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các điều khoản sử dụng này để cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn các đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn không được sử dụng trang web này trong bất kỳ trường hợp nào hoặc vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có thể tự quyết định từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải hỏi ý kiến ​​cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để hiểu phần nào của dịch vụ phù hợp với bạn.
Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét tích hợp hoặc cung cấp thông qua trang web của mình. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các cuộc kiểm tra này mà không cần thông báo.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ”deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc chương trình tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc Giám sát bất kỳ một phần của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc hiển thị của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào bằng bất kỳ cách nào để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ trang web.

Chúng tôi có quyền ngăn cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng hack, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Liên kết đến các trang web khác và Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ của bên thứ ba hoặc các tài nguyên khác trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác. Các tài nguyên khác có thể chứa các liên kết đến trang web này (“các trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung của các trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài nào được liên kết, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các trang web bên ngoài đó.